059 072 001 turizem@az-sp.si

Splošni pogoji Adriatic Slovenice

KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA ZA AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o.

K-TUR-AŽ/13

1. člen PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so stroški, ki nastanejo uporabniku turističnih storitev (v nadaljnjem besedilu zavarovalcu, ki je hkrati tudi zavarovanec) zato, ker je odpovedal potovanje zaradi nepredvidenih dogodkov, vendar le v primeru, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.
(2) Kot potovanje se po tem aneksu šteje tudi nakup letalske karte, vendar pod pogojem, da je letalska karta kupljena najmanj 5 dni pred odhodom letala.

2. člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovalni primer po tej klavzuli nastopi, če se odpove potovanje zaradi enega od spodaj navedenih nepredvidenih dogodkov, nastalih po sklenitvi zavarovalne pogodbe in sicer:
a) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje,
b) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,
c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovalca,
d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje,
e) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnika/ov na zasebnem potovanju (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovalcem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju. To določilo ne velja za primere, ko ne gre za zasebna potovanje (službene poti ipd.).

3. člen IZKLJUČITVE IZ ZAVAROVANJA
Zavarovalnega kritja po tej klavzuli ni:
(1) če zavarovanje stroška odpovedi potovanja ni sklenjeno istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju,
(2) če prijava dogodka ni dokumentirana skladno z določilom 8. člena te klavzule,
(3) če zavarovalec pisno ne odpove potovanja najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od dogodkov, navedenih v 2. členu te klavzule,
(4) če pride do odpovedi potovanja zaradi dogodka, ki ni naveden v 2. členu te klavzule,
(5) za povračilo stroškov kakršnihkoli taks.

4. člen ZAVAROVANA VREDNOST
Zavarovana vrednost je dogovorjeni znesek, ki ga je zavarovalec dolžan plačati turistični agenciji za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi ali neudeležbe na potovanju. Če v klavzuli ni drugače dogovorjeno se določijo stroški nastali zaradi odpovedi pogodbe o potovanju po določilih 9. člena te klavzule.

5. člen TRAJANJE ZAVAROVANJA
Zavarovalno kritje začne ob 24.00 tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha z nastopom potovanja.

6. člen SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
Zavarovalna pogodba za zavarovanje stroška odpovedi potovanja je sklenjena pri Adriatic Slovenici d.d. (v nadaljnjem besedilu zavarovalnica) s samim plačilom premije, pri čemer mora biti premija plačana na dan sklenitve pogodbe o potovanju. Kasnejše plačilo premije ne vzpostavi pogodbenega razmerja z zavarovalnico in sklenitev zavarovalne pogodbe v tem primeru ni možna.

7. člen PLAČILO PREMIJE
Premijo oziroma 1. obrok mora zavarovalec plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. Za plačilo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe šteje tudi plačilo, ki je izvršeno najkasneje do dneva zapadlosti, ki je navedena na terjatvenem dokumentu. V tem primeru je zavarovalno kritje podano od dneva in ure, ki sta določena kot začetek zavarovanja. V primeru, če premija (oziroma 1. obrok) do dneva zapadlosti na terjatvenem dokumentu ni plačana v celoti, je zavarovalno kritje podano šele z naslednjim dnem po celotnem plačilu.

8. člen OBVEZNOSTI ZAVAROVALCA OB NASTANKU ZAVAROVALNEGA PRIMERA
(1) Zavarovalec (oz. njegov pravni naslednik) je dolžan ob nastopu dogodka:
1) takoj odpovedati rezervirano potovanje pri turistični agenciji;
2) turistični agenciji posredovati odpoved potovanja v pisni obliki najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov odpovedi navedenih v 2. členu te klavzule;
(2) Na predpisanem obrazcu (v nadaljevanju: zahtevek) je zavarovalec dolžan navesti vzrok odpovedi ter priložiti:
1) dokazila o sklenjeni pogodbi o potovanju;
2) dokazilo o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
3) verodostojno potrdilo pristojne ustanove glede dogodka (npr. policijski zapisnik, vabilo sodišča);
4) neizrabljeno dokumentacijo za potovanje (karte, napotnice itd.);
5) obračun stroškov odpovedi potovanja (pripravljen s strani turistične agencije);
6) obvestilo o povračilu stroškov – »ticket refund notice« (pri odpovedi letalske karte).
(3) Kadar je razlog za odpoved potovanja takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalca ali oseb navedenih v b. in e. točkah 2. člena te klavzule, ki zavarovalcu onemogoča potovanje je zavarovalec dolžan priložiti zahtevku:
a) zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– datum poslabšanja zdravstvenega stanja,
– kratko anamnezo bolezni, ki je bolniku onemogočila nameravano potovanje,
– vrsta terapije,
– in morebitna ostala dokazila.
Zdravniško potrdilo mora biti izstavljeno najkasneje do vključno dneva nameravanega potovanja, v nasprotnem se šteje, da zavarovalni primer ni nastal. Stroške izdaje zdravniškega potrdila krije zavarovalec sam.
(4) Kadar gre za poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt oseb iz 2. člena te klavzule, mora biti sorodstveno razmerje izkazano z ustreznimi dokazili državnega organa. Stroške izdaje dokazil krije zavarovalec sam.
(5) V primeru odpovedi letalske karte je zavarovalec dolžan poleg ostale dokumentacije priložiti tudi splošne pogoje letalskega prevoznika, iz katerih so razvidni stroški odpovedi letalske karte ter originalno letalsko karto.

9. člen IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
(1) V primeru nastanka zavarovalnega primera je zavarovalnica dolžna zavarovalcu izplačati zavarovalnino v 14 dneh od prejema popolne dokumentacije navedene v 8. členu te klavzule oziroma dodatnih dokazil, ki jih določi zavarovalnica v času reševanja zavarovalnega primera in so potrebna za ugotovitev obstoja in višine obveznosti zavarovalnice.
(2) Maksimalna obveznost zavarovalnice je odvisna od števila dni med datumom dogodka in datumom nameravanega pričetka potovanja, kot je določeno s splošnimi pogoji turistične agencije in znaša v primeru, ko je turistična agencija organizator potovanja:
– do 30 dni pred odhodom – 15% cene aranžmaja,
– od 29 do 22 dni pred odhodom – 35% cene aranžmaja,
– od 21 do 15 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja,
– od 14 do 8 dni pred odhodom – 75% cene aranžmaja,
– od 7 do 1 dan pred odhodom – 95% cene aranžmaja,
– na dan odhoda – 100%.
(3) V primerih, ko turistična agencija ni organizator potovanja se zavarovalnina izplača na podlagi splošnih pogojev organizatorja potovanja oziroma ladjarja.
(4) Zavarovalec je dolžan pisno odpovedati potovanje turistični agenciji najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od dogodkov, navedenih v 2. členu te klavzule.
Če potovanje ni v tem roku odpovedano turistični agenciji se šteje, da zavarovalni primer ni nastal razen v primeru, če so zavarovalcu objektivni razlogi onemogočali odpoved potovanja v tem roku.
(5) V primeru, če je sklenjeno zavarovanje za dve osebi in če potovanje odpove ena oseba zaradi česar se najame dražja in manjša nastanitev za preostalega zavarovalca, ki ima zaradi tega višje stroške, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini razlike najema dražje nastanitve na osebo pod pogojem, da je ta nižja od stroška odpovedi obeh zavarovalcev.
(6) V primeru, če je sklenjeno skupinsko zavarovanje, za več kot 6 oseb na pogodbi o potovanju, zavarovalnica izplača zavarovalnino le tisti osebi katera ima zavarovalni primer.
(7) V primeru, če je sklenjeno skupinsko zavarovanje (največ 6 oseb na pogodbi o potovanju) in če potovanje odpove ena ali več oseb iz skupine zaradi česa se najame dražja nastanitev oziroma nastanejo višji stroški, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini razlike najema dražje nastanitve pod pogojem, da je ta nižja od stroška odpovedi v kolikor bi odpovedali vsi zavarovalci iz pogodbe o potovanju.

10. člen VRAČILO PREMIJE
(1) V primerih, ko organizator potovanja odpove potovanje zaradi nezadostnega števila prijavljenih potnikov ali iz drugih razlogov, zavarovalec ni upravičen do vračila neizkoriščenega dela premije za obdobje od odpovedi potovanja do nameravanega odhoda na potovanje.
(2) Če zavarovalec zamenja destinacijo zaradi razloga navedenega v 1. odstavku tega člena je zavarovalec dolžan v primeru dražjega aranžmaja doplačati premijo, v primeru najema cenejšega aranžmaja pa je upravičen do vračila premije.

11. člen INFORMACIJA O OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
(1) Spoštujemo pravico do zasebnosti naših strank, zato vas želimo seznaniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke, ko z nami sklenete zavarovalno pogodbo. V ta namen smo pripravili celovito »Informacijo o obdelavi osebnih podatkov«, ki vam je dostopna na www.as.si/vop. Lahko vam jo dostavimo tudi v pisni
obliki, če jo naročite preko naše brezplačne telefonske številke 080 11 10 ali jo zahtevate pri našem pooblaščenem zastopniku.
(2) S sklenitvijo te pogodbe nas pooblaščate, da kadar koli in od katerega koli zdravnika, zdravstvene oziroma druge ustanove pridobimo vse podatke o vašem zdravstvenem stanju ali poteku zdravljenja oziroma podatke, ki bi vplivali na oceno nevarnosti ali ki so pomembni za ugotavljanje naših obveznosti.

12. člen REŠEVANJE SPOROV
(1) Zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec lahko v 15 dneh po prejemu pisne odločitve zavarovalnice vloži pisno pritožbo na zavarovalnico, ki mora pritožbo obravnavati skladno z internim pravilnikom. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji pritožbeni postopki pri zavarovalnici niso možni. Potrošniki imajo pravico dati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Mediacije so možne v primeru, če se vse vpletene stranke s takšnim načinom reševanja spora v posamezni zadevi izrecno strinjajo. Več informacij o pritožbenih postopkih je dostopnih na www.as.si/pritozbeni-postopki ali prek brezplačne telefonske številke 080 11 10.
(2) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s temi pogoji, se uporablja slovensko pravo.
(3) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice je dostopno prek https://www.as-skupina.si/financno-sredisce/letna-porocila.